Radioaktivita

Téma až příliš často zmiňované v mezinárodních politikách států. Proč? Co to radioaktivita vůbec je? Je nebezpečná nebo je lidem k něčemu prospěšná? A jak s radioaktivitou souvisejí jaderné elektrárny nebo jaderné zbraně?

9. 12. 2014 Chemie jasně

Bez popisku

Radioaktivita je přeměna jádra prvku na jádro jiného prvku za současného uvolnění velkého množství energie v podobě neviditelného záření (tzv. radioaktivní záření), které je pro člověka nebezpečné. Rozlišujeme přirozenou a umělou radioaktivitu.

Přirozená radioaktivita je charakteristická vlastnost nestabilních nuklidů prvků, které se samovolně přeměňují na prvky stabilnější s menším počtem kladně nabitých částic v jádře - protonů.

Umělá radioaktivita je vyvolaná vnějším vlivem, například bombardováním daného prvku a-částicemi. Tím dostane prvek energii, která je pro něj moc velká, a proto se rozpadá na jiný prvek a přebytečnou energii vyzáří. A pokud nevíš, co jsou to a-částice, tak si pamatuj, že to jsou heliová jádra (mají 2 kladné protony a 2 nenabité neutrony).

Druhy radioaktivního záření:

  • a-záření je záření, které je nejslabší a také nejpomalejší a zastaví ho i list papíru. Toto záření tvoří a-částice, tedy jádra helia (záření má kladný náboj).
  • b-záření je už silnější záření, které zastaví například deska hliníku o tloušťce 1 mm. Je asi stokrát intenzivnější než a-záření a je tvořeno proudem elektronů (má záporný náboj).
  • γ-záření je nejpronikavějším a pro člověka nejvíce nebezpečným zářením. Toto záření zastaví pouze tlustá vrstva olova nebo jiného kovu s velkou hustotou. Čím tlustší bude vrstva kovu, tím méně záření skrz kov projde. Toto záření nemá žádný náboj. Je to proud fotonů – světelných částic.

Objevením radioaktivity se lidem otevřely dveře do dosud nepoznaných oblastí. Díky tomuto objevu se mohly začít rozvíjet jaderné elektrárny, které využívají tu obrovskou energii uvolněnou po přeměně jádra prvku na jiný prvek k zahřátí vody na páru a poté k výrobě elektřiny. Další oblast, kde se radioaktivita hojně využívá je léčba rakoviny. Ozařováním škodlivých rakovinových buněk dochází k jejich ničení. Bohužel jsou současně ničeny i buňky zdravé. Radioaktivita se také používá při rentgenování. Aby nebylo ozářeno celé naše tělo, nasazují nám lékaři těžkou vestu, ve které je olovo. Olovo záření pohltí a to už nám neublíží.

Všechny vynálezy na světě, které jsou pro člověka dobré, mají ale i své temné stránky. Pokud například dojde k narušení jaderné elektrárny, dojde k zamoření veliké oblasti radioaktivním zářením. V této oblasti je nebezpečné zůstávat, protože dochází k vážnému porušení lidského zdraví. Radioaktivita se také může stát a stává velmi mocnou zbraní v rukou různých států - např. atomové bomby, které při druhé světové válce roku 1945 svrhly Spojené státy americké na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Následky tak otřásly Japonskem, že ukončilo válku. Zemřelo asi čtvrt milionu lidí a ještě několik desetiletí se jako důsledek ozáření rodily postižené děti.

Výstražné symboly pro radioaktivitu:

Bez popisku

Obr. 1: Mezinárodní výstražný symbol označující radioaktivní materiál

Bez popisku

Obr. 2: Nový doplňkový výstražný symbol ionizujícího záření (platný od roku 2007)

Proč je radioaktivita pro lidi nebezpečná?

Pokud je člověk vystaven radioaktivnímu záření, dochází k poškození DNA, která určuje dědičný kód. To může být příčinou rakoviny nebo narození postiženého dítěte, protože poškozená DNA určuje vznik špatných buněk.

Literatura

  1. Torsten Henning. D-W005 Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen ty.svg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D-W005_Warnung_vor_radioaktiven_Stoffen_oder_ionisierenden_Strahlen_ty.svg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.
  2. Yann. Logo iso radiation.svg. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Logo_iso_radiation.svg. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.
  3. U.S. Navy. US Navy 040422-N-5821W-001 Italian firefighters dressed in chemical, biological, radiological (CBR) suits set up a perimeter of warning signs.jpg. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_040422-N-5821W-001_Italian_firefighters_dressed_in_chemical,_biological,_radiological_(CBR)_suits_set_up_a_perimeter_of_warning_signs.jpg?uselang=cs. Tento obrázek je publikován jako volné dílo.
  4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomov%C3%A9_bombardov%C3%A1n%C3%AD_Hiro%C5%A1imy_a_Nagasaki‎
  5. http://www.e-chembook.eu/cz/obecna-chemie/radioaktivita#Vyuziti_radioaktivity
  6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
  7. http://www.iradontest.cz/proc-je-radiace-nebezpecna.html

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info