Školní a webové informační centrum

26. 2. 2015

Jana Pučová, Veronika Švandová

Základní informace

Web: http://vyuka.zsjarose.cz/

Řešitelé projektu: Projekt byl realizován na Základní škole Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 a byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pro koho: Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ZŠ, další cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci.

tl_files/Clanky/Projekty/04_skolni_a_webove.jpg

Obr. 1 Webový portál, který byl vytvořený v rámci řešení projektu

Cíle

Cílem projektu bylo umožnit žákům přístup k učivu, které bylo zpracováno v elektronické podobě a zpřístupněno ve školním nebo webovém informačním centru.

Předpokladem je, že služby centra budou moci využívat žáci školy v průběhu svého vzdělávání na základní škole i po jeho skončení. Vedle obsahu učiva obsahují zpracované materiály testy, návrhy projektů, seminárních prací a odkazy na další doplňkovou literaturu. Učivo je diferencováno, žáci mohou využívat pouze tu část, která je pro jejich vzdělávání nejvýhodnější.

Vzhledem k rostoucímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, počtu cizinců s různou úrovní znalosti českého jazyka a nutnosti diferencovat formy práce podle cílové skupiny je přehledná forma elektronického zpracování náplně jednotlivých předmětů velkým přínosem.

Součástí projektu bylo i vybudování školního informačního centra s počítači a interaktivní tabulí.

Hlavní aktivity

  • Vytvoření výukových materiálů pro český jazyk, matematiku, fyziku, chemii, zeměpis, přírodopis, dějepis, německý jazyk, anglický jazyk, informatiku, environmentální výchovu a výchovu k občanství.
  • Vytvoření webového portálu, kde jsou přehledně vystaveny všechny elektronické materiály.
  • Vybavení školního informačního centra – nákup technického vybavení pro dvě učebny: počítačová učebna byla vybavena novými počítači, dataprojektorem, tiskárnou a skenerem a druhá učebna počítačem a interaktivní tabulí
  • Propagace projektu na školním webu, v regionálním tisku, na informačních tabulích u vchodu do školy a na propagačních předmětech.

Výstupy

Kdy probíhá?

Projekt byl řešen v období 1. 4. 2009 – 30. 3. 2012. 

Literatura

  1. http://vyuka.zsjarose.cz/
  2. powerpointová prezentace Školní a webové informační centrum dostupná na webových stránkách www.kr-vysocina.cz

Zkušenosti

Máte vlastní zajímavou zkušenost s tímto projektem? Napište ji níže do komentáře!

Komentáře