Symboly nebezpečnosti

Stará klasifikace

Klasifikace podle vyhlášky 232/2004 s aktualizacemi ve vyhlášce 369/2005 (v souladu se směrnicemi Rady 67/548/EHS nebo směrnice 1999/45/ES).

Výstražný symbol nebezpečnosti Písmenný symbol nebezpečné vlastnosti Slovní označení nebezpečné vlastnosti
Příklady látek s nebezpečnou vlastností*
tl_files/Pokusy/E.png
E výbušný

dichroman amonný, azid olovnatý, dusičnan glycerolu (nitroglycerin), trinitrotoluen (tritol - TNT)

tl_files/Pokusy/O.png
O oxidující peroxid vodíku, kyselina dusičná, chlorečnan draselný, manganistan draselný
tl_files/Pokusy/F.png
F vysoce hořlavý
aceton, benzen, draslík, ethanol, hliník práškový, sodík, železo práškové
tl_files/Pokusy/F.png
F+ extrémně hořlavý
acetaldehyd, acetylen, vodík
tl_files/Pokusy/T.png
T toxický
dusičnan olovnatý a rtuťnatý, fenol, fenolftalein, formaldehyd, chlorid barnatý a kobaltnatý, chlorid uhličitý, chroman draselný, octan olovnatý, oxid olovnatý, síran nikelnatý, sulfid sodný
tl_files/Pokusy/T.png
T+ vysoce toxický
dichroman amonný a draselnýoxid rtuťnatý 
tl_files/Pokusy/X.png
Xn zdraví škodlivý
acetaldehyd, dusičnan olovnatý, hydrochinon, chlorečnan draselný, chlorid amonný, lithný a měďnatý, chloroform, jod, kyselina benzoová a šťavelová, manganistan draselný, naftalen, oxid manganičitý, měďnatý a olovnatý, petrolej, síran manganatý, měďnatý, zinečnatý a železnatý, thiokyanatan draselný

tl_files/Pokusy/X.png

Xi dráždivý
aceton, bromid draselný, dusičnan olovnatý a sodný, hydroxid vápenatý, chlorid lithný, meďnatý, vápenatý a železitý, kafr, kyselina benzoová, citrónová a šťavelová, mravenčan sodný, síra, uhličitan sodný a vápenatý
tl_files/Pokusy/C.png
C žíravý amoniak, brom, draslík, dusičnan stříbrný, hydroxid sodný, kyselina dusičná, chlorovodíková, octová a sírová, peroxid vodíku, sodík, sulfid sodný
tl_files/Pokusy/N.png N nebezpečný pro životní prostředí amoniak, brom, dichroman amonný a draselný, dusičnan olovnatý a stříbrný, hydrochinon, chlorid kobaltnatý, měďnatý a uhličitýoctan olovnatý, oxid olovnatý, rtuťnatý a zinečnatý, síran manganatý, měďnatý, nikelnatý a zinečnatý, sulfid sodný
       

Ostatní nebezpečné vlastnosti

Označení nebezpečné vlastnosti Slovní označení nebezpečné vlastnosti
Příklady látek s nebezpečnou vlastností
R10 hořlavý  
R42, R43 senzibilizující  
Kar. kat (1,2) karcinogenní  
Mut. kat (1,2) mutagenní  
Repr. kat (1,2) toxický pro reprodukci  

* v maximální koncentraci