Bezpečnostní věty

Staré věty

R-věty - Jednoduché R-věty, Kombinované R-věty

R-věty jsou standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných chemických látek a přípravků, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. R-věty a jejich znění se řídí zákonem č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a evropskou směrnicí Rady 67/548/EEC o sbližování zákonů, právních předpisů a správních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.

S-věty - Jednoduché S-věty, Kombinované S-věty

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

[zdroj: http://www.lipoland.com/r-s-vety-chemikalii/]

Nové věty

Standardní věty o nebezpečnosti „Hazard statement” - tzv. H - věty 

Na štítku musí být uvedeny příslušné standardní věty o nebezpečnosti v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi (obdoba R-vět).Standardní věty o nebezpečnosti pro každou klasifikaci jsou stanoveny v tabulkách, které uvádějí prvky označení požadované pro každou třídu nebezpečnosti v příloze I. Nařízení. Je-li látka zařazena do přílohy VI, použije se na štítku standardní věta o nebezpečnosti pro každou specifickou klasifikaci, na niž se vztahuje záznam v uvedené části, spolu se standardními větami o nebezpečnosti pro každou jinou klasifikaci, na niž se daný záznam nevztahuje. Znění standardních vět o nebezpečnosti musí být v souladu s přílohou III. Nařízení.

Pokyny pro bezpečné zacházení „Precautionary statement” - tzv. P - věty 

Na štítku musí být uvedeny příslušné pokyny pro bezpečné zacházení, které jsou uvedeny v tabulkách v částech 2 až 5 přílohy I. Nařízení. Pokyny pro bezpečné zacházení se zvolí podle kritérií stanovených v části 1 přílohy IV., s přihlédnutím ke standardním větám o nebezpečnosti a k zamýšlenému nebo určenému použití dané látky nebo směsi. Znění pokynů pro bezpečné zacházení musí být v souladu s částí 2 přílohy IV.

[zdroj: http://www.lach-ner.com/oznacovani-nebezpecnych-chemickych-latek/t-312/]