Chemická Olympiáda

Charakteristika

Každá kategorie chemické olympiády se rozděluje na jednotlivá soutěžní kola, kterými podle výsledků postupují vždy nejlepší účastníci jednotlivých kol. Soutěžící do dalších kol olympiády vybírá vždy komise a to na základě výsledků, které ji jsou zaslány z předcházejících kol. Obecně platí, že do dalšího kola postoupí vždy první soutěžící z menších regionů popř. škol, které spadají pod následující kolo olympiády.

Ne každá kategorie olympiády obsahuje všechna soutěžní kola, ale všechny kategorie chemické olympiády začínají domácím neboli školním kolem. Po jeho vyřešení se pomocí kontrolního testu školního kola vyčlení nejlepší žáci, kteří budou reprezentovat školu ve vyšším kole - okresním, krajském celostátním. Po celostátním kole následují ještě teoretické a praktické soustředění před mezinárodní chemickou olympiádou. Soutěžní úlohy v jednotlivých kategoriích jsou vždy pro všechny soutěžící v celé České republice stejné.

Všechny kategorie řeší ve všech kolech teoretickou a praktickou část. Od kategorie B se teoretické úlohy začínají dělit do tematických okruhů anorganická a organická chemie, kategorie A a E je rozdělena na anorganickou (a obecnou), organickou a fyzikální chemii a biochemii. 

Úlohy jsou vždy zaměřeny na určité speciální okruhy v rámci jednotlivých oborů (například chemie halogenů v anorganické chemii, chemie karbonylových sloučenin v organické chemii) a je dodržována jejich návaznost v jednotlivých kolech. Při řešení úloh je kladen důraz především na logické úvahy studentů a ne na jejich faktografické znalosti, které získají hlavně v domácím kole nastudováním doporučené literatury.

Domácí kolo řeší účastník chemické olympiády v domácím prostředí a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretické úlohy řeší žák sám a praktickou úlohu řeší ve škole za dozoru učitele. Na základě výsledků praktické části pak odpovídá na jednotlivé soutěžní otázky, které jsou k úlohám praktické části zadané. Na vyřešení teoretické a praktické části má čas do stanoveného termínu, který je u každé kategorie jiný. V jeho průběhu má možnost účastník získávat znalosti z doporučené literatury k soutěžním úlohám, které se nachází v brožuře pod úvodem k soutěžním úlohám. Po vyřešení úloh učitel řešení opraví a dá žákovi řešení úloh.

Kontrolní test školního kola se pořádá pouze v určeném časovém intervalu. Doba jeho řešení je různá a závisí na kategorii. Úlohy týkající se tohoto kola jsou pouze z teoretické části a jejich skladba závisí na kategorii, praktická část se v tomto kole neřeší. Tohoto kola se účastní všichni žáci, kteří odevzdali výsledky školního kola. Po vyřešení kontrolního testu se body z domácí kola a testu sečtou a žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, mají největší šanci na postup do dalšího kola. O jejich postupu rozhodne komise chemické olympiády a postupujícím pošle pozvánky.

Okresní kolo je pouze součástí kategorie D. V ostatních kategoriích se nepořádá kvůli nízké účasti soutěžících. Výsledky účastníků okresního kola se posílají krajské komisi, která vybere soutěžící do krajského kola.

Krajské kolo je součástí všech kategorií chemické olympiády. Tímto soutěžním kolem končí všechny kategorie kromě kategorie A a E. Krajská kola jednotlivých kategorií jsou v různých termínech, aby se mohli soutěžící účastnit několika kategorií chemické olympiády zároveň. Výsledky nejlepších účastníků krajského kola kategorie A a E se posílají ústřední komisi, která vybere soutěžící do celostátního kola.

Národní (celostátní, ústřední) kolo je součástí pouze kategorie A a E. Účastní se ho vždy nejlepší zástupce svého kraje a ostatní účastníci jsou vybíráni na základě počtu bodů v krajském kole. Celostátní kolo probíhá během několika dnů.

Soustředění před mezinárodní chemickou olympiádou

Maximálně 16 nejlepších soutěžících kategorie A celostátního kola olympiády postupuje do prvního (teoretického) soustředění před mezinárodní olympiádou a z něj 8 nejlepších do druhého (praktického) soustředění. Úkolem těchto dvou soustředění je vybrat 4 soutěžící, kteří budou Českou republiku reprezentovat na mezinárodní chemické olympiádě. Účastníci soustředění obdrží přípravné úlohy, které budou tématem soustředění. Každé soustředění je pětidenní a v jeho průběhu je každý den jedna přednáška, po které následuje test z dané přednášky. Body ze soustředění se sečtou s body z celostátního kola a zprůměrují. 4 soutěžící s největším počtem bodů se nakonec mohou zúčastnit mezinárodní chemické olympiády.

Mezinárodní chemická olympiáda (IChO) je celosvětově nejvyšší možné kolo chemické olympiády pro žáky gymnázií. Mohou se ho účastnit pouze nejlepší soutěžící, kteří úspěšně prošli celou kategorií A a dvěma následujícími soustředěními. Z každého státu na něj mohou postoupit maximálně 4 soutěžící. Československo patřilo spolu s Polskem a Maďarskem k zakládajícím zemím mezinárodní chemické olympiády. Každý rok se IChO pořádá v jiné zemi kdekoliv ve světě. Úlohy IChO jsou velmi obtížné a každý stát klade při jejich vytváření důraz na jiné odvětví chemie. IChO probíhá v průběhu několika dní. Po příjezdu do země je oddělen doprovod od soutěžících. Dvoučlenný doprovod má za úkol přeložit soutěžní úlohy do národního jazyka. Soutěžící mají mezitím pestrý program. Po překladu soutěžící vyřeší jeden den teoretickou část a druhý den praktickou. Po opravení úloh se sečtou body a vyhlásí výsledky. Prvních 10 % účastníků ve výsledkové listině získá zlatou medaili, dalších 15 % stříbrnou a dalších 30 % bronzovou.

Grand Prix Chimique je nejvyšší kolo chemické olympiády pro žáky chemicky zaměřených škol (kategorie E). Pořádá se jednou za dva roky v jednom evropském státu a zúčastnit se ho mohou pouze nejlepší účastníci celostátního kola.