Věda je zábava

Charakteristika

Tato soutěž je určena školním kolektivům, protože současná věda vyžaduje spolupráci více oborů a odborníků. Celý školní kolektiv dohromady tvoří tým, který výborně zvládá zadaný výzkumný úkol.

Pro každý ročník je zadané nové téma. Tématem desátého ročníku soutěže je „Člověk a zdraví - Výživa lidstva“ a je koncipováno tak, aby se mohli zapojit žáci zaměření na chemii i na biologii.  Úkolem soutěžícího školního kolektivu je vzolit si podtéma své práce, přihlásit se do soutěže a začít vypracovávat podklady pro konferenci, která se koná v květnu v Olomouci. Do března je potřeba odevzdat zpracovaná témata ve formě písemné odborné práce. Možná témata pro letošní ročník jsou zde:

  • chemické rozbory a analýzy různých druhů potravin a nápojů
  • studium vlivu potravy na zdraví člověka
  • zdravý životní styl
  • vliv návykových látek na zdraví člověka
  • kvalita potravin
  • geneticky modifikované potraviny
  • potravní návyky vybrané sociální skupiny (studenti, sportovci)
  • srovnání zastoupení jednotlivých druhů rostlin ve výživě u vybraných sociálních skupin (adolescenti, dospělí, důchodci, studenti, muži, ženy, sportovci aj.)
  • studium nutričních parametrů vybraných druhů potravinářsky významných rostlin, popř. skupin rostlin (okopaniny, luštěniny, obiloviny, koření, zelenina, ovoce) z hlediska zdravé výživy
  • poruchy ve výživě (obezita, anorexie, bulimie apod.)

Na konferenci pak každý školní kolektiv představí své výsledky ve formě presentace, která bude v rozsahu max 10-12 snímků v Powerpointu. Pro každou prezentaci je vyhrazen čas maximálně 12-15 minut. Práci může prezentovat jeden člen kolektivu (nikoliv vedoucí kroužku), ale i více členů kroužku současně. Po každé prezentaci proběhne krátká diskuse s členy poroty a veřejností (studenti ostatních kroužků). [4]

Prezentaci je třeba přinést na konferenci na flashdisku nebo na CD-disku a nechat si ji nahrát do počítače před zahájením konference (do 9.00).

V soutěži je jednou kategorií nejlepší písemná práce, druhou kategorií je nejlepší presentace.