Věda je zábava

Charakteristika

Tato soutěž je určena školním kolektivům, protože současná věda vyžaduje spolupráci více oborů a odborníků. Celý školní kolektiv dohromady tvoří tým, který výborně zvládá zadaný výzkumný úkol.

Pro každý ročník je zadané nové téma. Tématem třetího ročníku soutěže je „Životní prostředí“ a je koncipováno tak, aby se mohli zapojit žáci zaměření na chemii i na biologii.  Úkolem soutěžícího školního kolektivu je vzolit si podtéma své práce, přihlásit se do soutěže a začít vypracovávat podklady pro konferenci, která se koná v květnu v Olomouci. Do března je potřeba odevzdat zpracovaná témata ve formě písemné odborné práce. Podtémata pro letošní ročník jsou zde:

  • chemické rozbory a analýzy různých vzorků vody, půd, ovzduší
  • studium změn zastoupení vybraných rostlinných druhů v závislosti na znečištění ŽP, rostlinné bioindikátory (řasy, sinice, mechorosty, cévnatá rostliny)
  • analýza zdrojů znečištění ŽP v okolí školy a jejich vliv na okolní přírodu
  • floristický průzkum zaměřený na vzácné a ohrožené druhy
  • studium vlivu stresů (exhalace, zasolení půd, nadměrný přísun dusíku a fosforu, vliv těžkých kovů – v přírodě či uměle navozené stresy v laboratorních podmínkách) na anatomickou a morfologickou stavbu rostlin
  • studium změn vegetace v závislosti na měnícím se vlhkostním gradientu či gradientu pH půdy
  • fytocenologické poměry vybrané lokality

Na konferenci pak každý školní kolektiv představí své výsledky ve formě presentace, která bude v rozsahu max 10-12 snímků v Powerpointu. Pro každou prezentaci je vyhrazen čas maximálně 12-15 minut. Práci může prezentovat jeden člen kolektivu (nikoliv vedoucí kroužku), ale i více členů kroužku současně. Po každé prezentaci proběhne krátká diskuse s členy poroty a veřejností (studenti ostatních kroužků). [4]

Prezentaci je třeba přinést na konferenci na flashdisku nebo na CD-disku a nechat si ji nahrát do počítače před zahájením konference (do 9.00).

V soutěži je jednou kategorií nejlepší písemná práce, druhou kategorií je nejlepší presentace.