SOČ (Středoškolská odborná činnost)

Přihlášení

Přihlášení do soutěže probíhá přes http://soc.nidm.cz/prihlaska[5] (k formuláři přihlášky se dostanete také na stránkách soutěže v části “Letošní ročník” - “Přihláška”). Přihlašování do soutěže bude spuštěno ve druhé polovině ledna 2014. Přihláška má 3 části:

  • části A (údaje o autorovi/rech a škole) a B (anotace práce + vlastní text práce v PDF, případně přílohy) vyplňuje autor/ři práce,
  • část C vyplňuje učitel, který má soutěž ve škole na starosti. 

Práci žák přihlásí elektronicky a současně vytištěnou a podepsanou přihlášku společně s dvěma výtisky práce odevzdá garantovi soutěže SOČ ve své škole. Ten ji po ukončení školního kola, za předpokladu, že práce postoupí do dalšího kola soutěže, potvrdí elektronicky k postupu, vytiskne část C přihlášky, na které stvrdí doporučení k postupu svým podpisem a razítkem školy a odešle podklady organizátorovi okresního resp. krajského kola soutěže.