SOČ (Středoškolská odborná činnost)

Charakteristika

Cílem této soutěže je vyhledávat talentované žáky, rozvíjet je, podporovat a vést k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek.

Práce s chemickou tématikou lze přihlásit do různých oborů (3. Chemie, 6. Zdravotnictví, 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie). Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou na soutěžní přehlídce. V řadě škol či odborných učilišť se zpracovávají ročníkové či maturitní práce, které, pokud jsou originální a splňují požadované náležitosti, lze rovněž přihlásit do soutěže.

Soutěž začíná školním kolem, které je organizováno učiteli chemie na dané škole. Na školní kola navazují v některých krajích kola okresní. V pěti krajích (Praha, Středočeský, Liberecký, Karlovarský a Jihočeský) se okresní kolo SOČ nepořádá. Studenti tedy postupují přímo ze školních kol do kola krajského.